RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:

  1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: dyrektor@ckis.cieszanow.pl  lub telefonując pod numer: 166311095. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Janusz Warcaba, pisząc na adres: iod@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311118
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa oraz celów statutowych Administratora polegających na prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz turystycznej, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego petenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.